Xổ Số Đắc Nông

Thứ 4, Ngày 16/12/2020 -

Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2020
Ngày đăng: 13/12/2020  10:06
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tiến độ 41/43 nhiệm vụ đề ra (đạt 95,35%); nhiều lĩnh vực đạt được kết quả đáng khích lệ.

Trong năm, tỷ lệ cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện được kiểm tra đạt 34,5% (10/29 đơn vị), cao hơn so với yêu cầu của Bộ Nội vụ (tối thiểu 30%); tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 29 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

 

Trong cải cách thể chế, HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền 153 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác rà soát văn bản được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, kế hoạch và đầu tư... Qua rà soát, UBND tỉnh đã bãi bỏ toàn bộ 09 quyết định, 26 chỉ thị do không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Công tác cải cách TTHC tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện. Trong năm 2020, đã ban hành 61 Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó, có 19 quyết định chuẩn hóa và 42 quyết định công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh gồm 1.975 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 1.577, cấp huyện: 280; cấp xã: 118).

 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 1.452/1.577 TTHC cấp tỉnh (đạt 92%); đồng thời, tiếp nhận và trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đã tổ chức, tổ chức lại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 100% TTHC của cấp huyện và cấp xã tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

 

Đoàn công tác của Văn phòng chính phủ kiểm tra việc giải quyết TTHC 

trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh

 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tiếp tục được vận hành ổn định. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã cung cấp 310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 415 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và đã thực hiện tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 375  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

 

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không có tình trạng chồng chéo hay ban hành văn bản vượt thẩm quyền. Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý biên chế, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện chặt chẽ theo quy định; đối với biên chế công chức có 1.940 chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao năm 2020; đối với số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có 14.731 chỉ tiêu.

 

Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm. Về cán bộ, công chức cấp xã, có là 1.907 người, trong đó, tổng số cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn là 1.636/1.907 người (85,79%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong năm, đã đào tạo, bồi dưỡng cho 2.127 lượt cán bộ, công chức cấp xã.

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được các cơ quan, đơn vị địa phương quan tâm chú trọng, nhằm đào tạo lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng trong công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp với trên 3.000 lượt cán bộ, công chức được bồi dưỡng trong năm.

 

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức

tham mưu công tác cải cách hành chính

 

Trong năm 2020, toàn tỉnh thực hiện cắt giảm theo lộ trình 17 biên chế công chức và 475 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 152 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

 

Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đối với tuyến tỉnh tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 50/50 đơn vị (đạt 100%). Kinh phí quản lý hành chính thực hiện chế độ tự chủ là 243.246 triệu đồng, kinh phí không tự chủ 206.884 triệu đồng; kinh phí tiết kiệm 27.589 triệu đồng, đạt 11,34% tổng kinh phí hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ năm 2019.

 

Đối với tuyến huyện, xã, đã giao quyền tự chủ đối với 243/272 đơn vị, đạt 89%. Tổng kinh phí giao quyền tự chủ là 472.198 triệu đồng; kinh phí tiết kiệm 9.329 triệu đồng, đạt 1,97% tổng kinh phí hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ năm 2019.

 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 475/488 đơn vị, tổng kinh phí tự chủ 2.673.376 triệu đồng; kinh phí tiết kiệm 35.519 triệu đồng

 

Hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm, hiện nay Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT ioffice) đã được triển khai ở tất cả cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; bảo đảm kết nối, liên thông giữa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Hệ thống của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ văn bản đi/đến (trừ văn bản mật) được trao đổi trên môi trường mạng đạt 100%. Số lượng văn bản trao đổi giữa UBND tỉnh Kon Tum với các bộ, ngành, địa phương khác thông qua Trục liên thông trung bình đạt trên 1.200 văn bản/tháng. Đặc biệt trong năm 2020, UBND tỉnh đã khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; đây là là 1 trong những giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu phát triển địa phương thông minh và xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp.

 

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng tính công khai, minh bạch trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, góp phần tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm,…/.

 

Vũ Huệ

đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.